ករណីវិស្វកម្ម

Great Hall of the People

មហាសាលប្រជាជន

SMIC IC production plant

រោងចក្រផលិតអាយស៊ីស៊ីអាយស៊ីស៊ី

Beijing Han's Square

ទីលានប៉េកាំងហាន

Taizhou Yintai City

ទីក្រុង Taizhou Yintai

Shanghai DuPont Plant

រោងចក្រសៀងហៃឌូប៉ុន

Chengdu Wisdom Shanghai Plant

ចេងឌូរុក្ខជាតិប្រាជ្ញាសៀងហៃ

Wuhan Phoenix Mountain Industrial Park

ឧទ្យានឧស្សាហកម្មភ្នំវូហានភូនិច

Xiangshan Peninsula Commercial Plaza

ផ្លាហ្សាពាណិជ្ជកម្មផ្លាហ្សាស៊ីនសាន

Jiaxing Rainbow City

ទីក្រុងឥន្ទធនូ Jiaxing

Shaoxing China Textile International

សៅស៊ីងចិនវាយនភ័ណ្ឌអន្តរជាតិ