ការបង្ហាញក្រុមហ៊ុន/ដំណើរកម្សាន្តរោងចក្រ

Factory  Tour1

កង្ហារអ័ក្សការពារការផ្ទុះ

Factory  Tour2

ករណីកង្ហារ centrifugal

Factory  Tour3

អ្នកគាំទ្រផ្ទាល់

Factory  Tour4

កង្ហារទ្វេ